De Stichting WarmBouwen streeft een brede toepassing van de Techniek WarmBouwen na. Dit is echter slechts een middel om het hoofddoel te bereiken: gezonde, duurzame en betaalbare huisvesting. De techniek vormt daarvoor een bewezen middel. Het KeurMerk WarmBouwen toetst dan ook niet aan het gebruik van de techniek, maar slechts op de behaalde en geëiste prestaties.

KeurMerk WarmBouwen

Einddoel van de stichting is het KeurMerk WarmBouwen gedragen te krijgen door de gehele bouwkolom en hieraan gekoppeld een Waarborg in het leven te roepen. Dit Keurmerk toetst op een zevental kenmerken, gericht op duurzaamheid in de breedste zin des woords: energieverbruik, houdbaarheid, gezondheid.
door steun te verwerven in de gehele bouwkolom zal een eerste graadskeurmerk onststaat: onafhankelijk van producent, eigenaar of wie dan ook.

Onderzoek & monitoring

De stichting WarmBouwen staat zinnig gebruik van de techniek WarmBouwen voor. Verder onderzoek naar de techniek is wenselijk. Daarom zet de Stichting WarmBouwen haar middelen en netwerk in om de kennis van de techniek te vergroten, te verbreden en te verdiepen.

Alle gerealiseerde projecten zullen online beschikbaar zijn: welke oplossingen zijn waarom gekozen? Wat zijn de kosten en de prestaties? Waar zijn verbeteringen mogelijk? Met deze monitoring wordt duidelijk aan alle specialisten hoe WarmBouwen toe te passen, welke oplossing in welke situatie wijs is. Zo leidt gedeelde kennis toe grotere kennis, betere resultaten en lagere kosten.

Communicatie & kennisuitwisseling

Toepassing van de techniek, maar belangrijker nog: het Keurmerk, hangt af van de bekendheid van het Keurmerk en de techniek bij zowel gebruikers, eigenaars als in de bouwkolom. De Stichting WarmBouwen draagt zorg voor bekendheid van het KeurMerk bij alle partijen.
Om te borgen dat alle adviseurs op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken, gekozen en slimme oplossingen en mogelijke verbeteringen geeft zij geregeld lezingen, cursussen en een nieuwsbrief uit.

Software: uniforme berekeningswijze

Berekening van de prestaties van WarmBouwen is nu nog vrij complex en daarmee relatief tijdrovend. Hoewel voor kleinere objecten goede benadering bestaan is een dynamische berekening eigenlijk wenselijk. De Stichting WarmBouwen werkt aan vereenvoudigde software die berekeningen meer toegankelijk maakt.

Een uniforme berekeningswijze maakt ook acceptatie door vergunningsverleners meer gemakkelijk. Eventuele twijfel of werking en prestaties kunnen dan worden weggenomen. Ook is het dan gemakkelijker om de Energie-Prestatieberekening juist op te geven en het bijpassende energielabel te verkrijgen.